Каква младежка информация предпочитате да получавате?

информация за конкурси/състезания, в които можете да се включите
информация за всякакви национални и международни младежки инициативи
новини и информация за нови възможности в сферата на образованието
информация за стаж и работа
информация за стипендииНачална дата на анкетата:
2014-11-26

Резултати »

  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Име на организацията
Тип организация
Град /регистрация/

"Диалог"

сдружение

гр. Кърджали

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

сдружение

гр. Кърджали

Академия БГ

сдружение

гр. Кърджали

Астрономически клуб Вега - Кърджали

сдружение

гр. Кърджали

Виртуален инкубатор - Кърджали

сдружение

гр. Кърджали

Гражданско сдружение Сириус

сдружение

гр. Кърджали

Дъга - Кърджали

сдружение

гр. Кърджали

Заедно за надежда

сдружение

гр. Кърджали

Младежка инициатива, диалог, развитие

сдружение

гр. Кърджали

Младежки център - Кръг

сдружение

гр. Кърджали

Настоятелство при целодневна детска градина Чайка

сдружение

гр. Кърджали

Обществен фонд за подпомагане

сдружение

гр. Кърджали

Партньори - Кърджали

сдружение

гр. Кърджали

Партньори за достоен живот

сдружение

гр. Кърджали

Перперикон

сдружение

гр. Кърджали

Перперикон - Мелпомена

сдружение

гр. Кърджали

Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава

сдружение

гр. Кърджали

Център за икономически и социални анализи и стратегии

сдружение

гр. Кърджали

Център за развитие - Кърджали

сдружение

гр. Кърджали

Читалищна асоциация за развитие Юг

сдружение

гр. Кърджали

 

  Сдружение "Диалог"

Дата на регистрация в съда
28 Май 2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
бел. "Беломорски" № 75, вх. "В" , ап. 43

Мобилен телефон
0889756146

Телефон (с код)
0361-67466

Ел. поща
ngo.dialog@gmail.bg

Сфера на дейност:
Защита на човешки права
Младежки въпроси, политики и изследвания
Социални услуги

 

  Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

Абревиатура
АРИРИ

Дата на регистрация в съда
13 Ноември 1998

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
бул. „Отец Паисий“ № 12, ет. 2

Мобилен телефон
088 8772550

Телефон (с код)
0361/ 66965, 66966, 66967, 66968

Ел. поща
office@ariri.org, rgenov@ariri.org

Интернет страница
http://www.ariri.org

Факс (без код)
66965

Сфера на дейност 
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие
Социални услуги

Мисия на организацията 
Насърчаване на предприемаческия дух, обезпечаване на месните предприемачи със специализирана информация и консултантски услуги, в ...

Цели на организацията:
АРИРИ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност си поставя за постигане следните цели и задачи: 
/1./Да подкрепя на национално, регионално и местно ниво процесите на формиране и реализиране на регионална политика с оглед постигане на балансирано и устойчиво териториално развитие чрез: 
1) Партньорство с централната, регионална и местна администрация, НПО и социално-икономически партньори, в процесите на формулиране на конкретните политики, планирането и програмирането на регионалното развитие и приложимите в региона секторните политики. 
2) Ефективна работа чрез партньорства на национално ниво (NUTS I), на нива райони за планиране (NUTS II), на ниво административни области (NUTS III) и на ниво общини (NUTS IV), за успешно реализиране на политиките и целите на Оперативните програми, чрез участие в процесите на прилагане на приоритетите и мерките за тяхното постигане. 
3) Участието си в международни и европейски мрежи със сходни цели, да осигури обмен на добри практики и предпоставки за успешно международно териториално сътрудничество. 
4) Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на страната и региона и стимулиране на процеса на привличане на инвестиции. 
5) Насърчаване на регионалния диалог между всички заинтересовани страни, с цел постигане мобилизиране на местните, регионални и национални ресурси, прозрачност и публичност при прилагане публични финансови инструменти, за постигане на целите на развитието. 
/2./ АРИРИ има за цел да работи за намаляване на междурегионалните различия и диспропорциите в развитието в плановите райони (хоризонтални политики), за повишаване на брутния продукт, чрез: 
1) Подкрепа развитието на микро, малките и средните предприятия, като работи за повишаване на конкуретноспособността им, подобряване на достъпа им до финансиране, внедряване на иновации и бизнес, основан на знанието и покриване на високите изисквания на международните стандарти, повишаване на социална ангажираност и отговорност, опазване на околната среда и гарантиране здравето и безопасността на хората; 
2) Партньорство и активност на членовете и структурите си, за прилагане на националните мерки, насочени за подпомагане на необлагодетелствани територии, като: райони в индустриален упадък, планински, изостанали селски, гранични и други, забавящи развитието си райони; 
3) Активни действия за подобряване на социалната реализация на българските граждани, чрез постигане на максимална заетост, подобряване качеството и производителността на труда, насърчаване на социалното включване и сближаване, в контекста на равнопоставеността в различните й форми и аспекти. 
/3./ За постигане на горепосочените цели АРИРИ ще извършва дейности в следните направления: 
1) Разработване и реализиране на проекти за оптимално използване на международни, национални, регионални и местни ресурси, за предоставяне на техническа помощ във всички фази, свързани с програмния и проектния цикъл; 
2) Публично-частно партньорство с националните, регионални и местни отговорни органи, в процеса на децентрализация на прилагането на регионалната и секторните оперативни програми, като поема функции и отговорности съгласно правилата за прилагане на регионалните и секторни структурни инструменти; 
3) Организиране и осъществяване на различни форми на обучение, квалификация и преквалификация на кадри с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на развитието и преструктурирането на икономиката; 
4) Разработване и изготвяне на секторни проучвания, анализи и стратегии; 
5) Разработване и реализиране на програми и проекти в следните области: насърчаване на регионалното и местно развитие, развитие на регионалната инфраструктура, развитието на туризма във всичките му разновидности, местни и регионални транспортни и комуникационни връзки, информационно общество, общество на знанието, иновации, НИРД, подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия, развитие на бизнес средата, укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика, въздействие върху пазара на труда и адаптивността, мобилността и конкурентноспособността на работната сила, подобряване на условията за достъп до образование и обучение, социална интеграция и заетост, конкурентноспособност на земеделския и горски сектор, околна среда и селска природа, качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика; създаване, координиране и управление на мрежа/и и групи за развитие на селските райони, подход “ЛИДЕР”, укрепване на административен капацитет, опазването и възстановяването на околната среда, утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите, енергийна ефективност, равнопоставеност на половете, техническа помощ, както и разработване на програми и проекти по отношение на приоритетите и мерките, включени в Оперативните програми на Република България за съответния програмен период; 
6) Предоставяне на бизнес консултации, информационно осигуряване и методическа помощ за предприемачи и изготвяне на икономически анализи; 
7) Предоставяне на специализирани услуги за малки и средни предприятия (МСП); 
8) Предоставяне на социални услуги на различни групи от населението в неравностойно положениe и реализиране на проекти насърчаващи включване на доброволци, както и реализиране на програми и отделни проекти подкрепящи младежки дейности и включването на младежите в живота на общините и региона. 
9) Подкрепя законодателни инициативи в сферата на регионалната политика и МСП.

ПОСЛЕДЕН ПРОЕКТ/ИНИЦИАТИВА

Година на приключване: 
2014

Описание 
Подготовка на проектни предложения на 10 фирми. Провеждане на процедури по избор на изпълнители. Пълно окомплектоване на проектната документация. Съдействие до одобряване на проектните предложения. 2 подписани договора. Останалите - в резервния списък.

Проекти/инициативи: 
От м. Март 2007г. АРИРИ предоставя социални услуги в качеството на партньор на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца “ФИЦЕ-България” по проект “Семейството първо - модели за подкрепа на деца и семейства за съвместен живот”, Програма ФАР 2004/016-711.01.02 – Политически критерии, Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи. В рамките на този пилотен за Област Кърджали реализиран от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца “ФИЦЕ-България”, в партньорство с Община Крумовград и АРИРИ - Кърджали беше преструктуриран ДОВДЛРГ “М.Калинин” в гр.Крумовград в Комплекс за социални услуги /КСУ/. Комплексът беше напълно реновиран и обзаведен с нови мебели и кухненско оборудване. Бяха подбрани, назначени и обучени, екипи от психолози и социални работници, които работят активно с деца и семейства в неравностойно социално положение. В КСУ - гр. Крумовград в момента се предоставят три групи услуги: “Дневен център, “В среда близка до семейната” и “Семейно консултиране”, в резултат на което бенефициентите по проекта получават помощ, информация и консултации в съотвествие с индивидуалния статус и нуждите от подкрепа за създаване на трайни умения и навици за насърчаване на индивидуалното развитие на ползвателите на услугата. 
Декември 2006г. – Ноември 2007г. – АРИРИ реализира успешно проект “Инвест Родопи”, по програма ФАР ИСС BG 2004/016-711.11.04, "Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия", “Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”. В рамките на проекта беше създадена концепция за събиране на информация и предоставяне на услуги на инвеститори, бяха закупени сървърна конфигурация и ГИС софтуер, беше създаден инвестиционен уеб-сайт и регионален център за подкрепа на инвестициите, бяха издадени информационна брошура и електронен бюлетин. 
Декември 2006г. – Май 2007г. - АРИРИ предостави квалифицирана консултантска помощ на 6 фирми от цялата страна, в рамките на проект по Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 "Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия", Консултантска грантова схема, за разработване и внедряване на Системи за управление на качеството, НАССР системи и бизнес планове. 
Август 2005г. - участие в процедура по подбор на организации, предоставящи консултантски услуги на малки и средни предприятия, в рамките на проект по Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04 "Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия". Агенцията е сред утвърдените от Министерството на икономиката и енергетиката 176 консултантски организации от общо около 820 кандидатствали в предварителната процедура за подбор на консултантски организации. Експертите на АРИРИ са одобрени и в осемте модула, по които са кандидатствали. Агенцията е класирана на 30-то място. 
Декември 2004г. – Октомври 2005г. - Проект “Информираност и комуникация – формула на успешно трансгранично бизнес сътрудничество”, програма ФАР-ТГС България - Гърция, Фонд за малки проекти BG 2002/000-624-05. Партньор по проекта е асоциацията DESM-OS E.M.TH., град Комотини, Гърция. В резултат на дейностите по проекта са разработени, издадени и разпространени информационни материали – Информационна брошура и Инвестиционен наръчник на българския и гръцкия предприемач /на хартиен и оптичен носител/, обновен е уеб-сайта на АРИРИ-Кърджали, на който е представена информация по проекта на български и гръцки език. 
Април 2005г. - участие в процедура за набиране на предложения за предоставяне на консултантска помощ по проект на Министерство на икономиката - “Подпомагане на малки и средни предприятия от млекопрера-ботвателната промишленост за въвеждане на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки HACCP”. Всичките четири екипа от експерти на агенцията бяха избрани за предоставяне на консултантски услуги по проекта. Общият брой на избраните екипи от експерти беше 44. 
2005 година - участие в разработването и актуализирането на Общински план за регионално развитие на общини от региона на Родопите. 
Юли 2003г. – Май 2005г. - АРИРИ предостави квалифицирана консултантска помощ на повече от 12 фирми от Южен Централен регион за тяхното кандидатстване по проект по програма ФАР BG0102.01 “Консултантски услуги за малки и средни предприятия и технологична грантова схема”. Всяка една фирма беше консултирана за успешното управление на спечелените проекти – за провеждането на тръжни процедури за доставка, съгласно изискванията на Практическото ръководство за тръжни процедури, за финансовото управление на проектите, за изготвянето на междинни и финални финансови и технически отчети. По тази програма във всяка една фирма беше доставено оборудване на стойност над 70 000 Евро. 
Октомври 2004г. - участие в процедура за набиране на предложения за предоставяне на консултантска помощ по пилотния проект на Министерство на икономиката - “Подпомагане на малки и средни предприятия от месодобивната и месопреработвателната промишленост за въвеждане на системата за самоконтрол на качеството Hazard Analysis and Critical Control Points (“НАССР”)”. В процедурата участваха 43 консултантски организации от цялата страна. АРИРИ беше една от десетте класирани консултантски организации; 
2004г. - 2006г. – АРИРИ консултира Общинска администрация Ардино, област Кърджали, за разработването и кандидатстването по програма САПАРД, Мярка 7 Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции. Проекта цели възстановяването на уличната и канализационна мрежа в общината и е с размер на гранта: 648 843.00 лева; 
Април 2004г. - АРИРИ обучи 20 експерти от местните администрации в Област Кърджали. Темата на двудневното обучение беше “Разработване и управле-ние на проекти от местните власти”. 
От 2004 година работим в партньорство с БАРДА по изпълнението на проект по програма ФАР BG 0004.02 “Инвестиции в бизнес инкубатори за МСП в райони в индустриален упадък". АРИРИ пое отговорността за управление на двата бизнес инкубатора в Кърджали и Мадан, без финансова помощ от национални или международни донори. През м. октомври 2006 год. бе приета сградата на Бизнес-инкубатор Мадан и съгласно поетия ангажимент за управление на бизнес инкубаторите в Мадан и Кърджали, АРИРИ започна процеса подготовка на сградата в Мадан и настаняване на фирми в нея. През м.ноември беше назначен и първия консултант на АРИРИ в Мадан. До края на 2006 год. със собствени средства АРИРИ изгради ІТ мрежа на сградата. В началото на 2007 г. АРИРИ настани първите четири фирми. В момента Бизнес инкубатор Мадан е запълнен над 90% и са настанени и подпомагани 13 фирми. 
От началото на 2003г. АРИРИ, Кърджали работи по проект “Център за подкрепа на икономиката” с финансовата и консултантска подкрепа на Германско дружество за техническо сътрудничество - GTZ GmbH, Ешборн, в рамките на програмата “Насърчаване на икономиката и заетостта”. Партньори по проекта са Областна администрация Кърджали и Община Кърджали. Насоки на работа по проекта: 
Издадени и разпространявани безплатно “Ръководство за МСП и желаещи да започнат самостоятелен бизнес” и “Ръководство за разработване на бизнес-план”; 
Издаване на периодичен Информационен “Бизнес бюлетин”, разпространяван сред повече от 200 малки и средни предприятия. Бюлетина включва информация за осъществени проекти и добри практики, за настоящи и предстоящи програми, по които могат да бъдат представяни проектни предложения, изисквания на българското законодателство към МСП, както и информация за европейски и международни изисквания и стандарти; 
Проведени семинари и обучения касаещи създаването, развитието и управлението на малкия и среден бизнес; управление на проекти на Европейската Комисия, в частност проекти по ФАР, данъчна политика, българско законодателство и т.н. 
Създаване на Информационно Гише на Предприемача на базата на продукта КИОСК, за предоставяне на информация за всички процедури касаещи административното обслужване на бизнеса и граждани; 
Разработване и поддържане на уеб-сайт на АРИРИ с полезна и актуална информация за региона, МСП, потенциални инвеститори и осъществените проекти, и предоставяните услуги от АРИРИ; 
Разработване на пакети услуги за: Стартиращ бизнес; Устойчиво работещи МСП на регионалния пазар; Устойчиви МСП работещи на външни пазари или с потенциал за излизане на нови пазари; 
2001 г. – 2002 г. - АРИРИ – Кърджали в партньорство с БАРДА, участва в изпълнението на проект “Разширяване възможностите за ускорено развитие на сектора на МСП в България” BG 9908.02 по програма ФАР. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта бяха предоставени консултантски услуги от експерти на АРИРИ – Кърджали на местните МСП. 
Юни 1999г. – Март 2000г. - АРИРИ изпълни проект “Партньорство за устойчиво развитие на община Кърджали”, който бе реализиран с финансовата подкрепа на Агенцията за международно развитие /USAID/, САЩ чрез Фондация за реформа в местното самоуправление /ФРМС/. Проектът обедини усилията на местна власт, бизнес сектора и гражданския сектор на територията на Община Кърджали за осъществяване на инициативи, подобряващи икономическия и социалния микроклимат в региона. Бяха разработени четири броя четиригодишни програми за устойчиво развитие на Община Кърджали. 
През 1998 година АРИРИ участва в разработването на Областен план за регионално развитие и подпомогна общините от региона в разработването на Общинските стратегии за развитие.

 

  Сдружение "Академия БГ"

Тип
Сдружение

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
ул. „Тина Киркова“ № 17, ет. 4

Мобилен телефон
088 5272188

Ел. поща
eserbg@gmail.com

 

  Сдружение "Астрономически клуб Вега - Кърджали"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Адрес
гр. Кърджали - Астрономическа обсерватория п.к.134

Телефон (с код)
0361 615 56

Ел. поща
obskar@gmail.com

Сфера на дейност 
Образование

Цели на организацията: 
1.Да запознава обществото и членовете си с достиженията в научните дисциплини и областите, свързани с предмета на дейност на Клуба . 2.Да съдейства за повишаване на теоретичната, практическата и наблюдателна подготовка на любители – астрономи, и всички заинтересовани лица.3.Да участва активно във всички държавно-обществени форми във връзка с осъществяване на дейността и целите си.4.Да координира взаимодействието между заинтересованите лица и институции по проблемите, свързани с дейността на Клуба.5. Популяризиране дейността на сдружението с цел набиране на финансови средства за осъществяване на инциативите и проектите по които работи;6.Да поддържа постоянни контакти и сътрудничи с други български и чуждестранни организации и лица, ангажирани с проблеми в областта на астрономията.7.Да осъществява своята дейност при спазване принципите на взаимно уважение и зачитане на правата на всички свои членове без оглед на партийна принадлежност, религия, етнически, расови или други различия и да отстоява спаването на тези принципи.

 

  Сдружение "Виртуален инкубатор - Кърджали"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр.Кърджали

Адрес
гр.Кърджали 6600, ул."Металург 7, ет.2, офис 2

Телефон (с код)
0361/62055

Сфера на дейност 
Образование

Цели на организацията:
1. местно икономическо развитие, повишаване на заетостта и стандарта на живот; 2. личностно, социално и професионално развитие на младите хора , повишаване на тяхната адаптивност и гражданско самосъзнание, и приобщаването им към процесите на евроинтеграцията. 3. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; 4. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; 5. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; 6. защитата на човешките права или на околната среда; 7.други цели, определени със закон 8. Оказва подкрепа на бизнеса, чрез провеждането на дейности по консултиране, обучаване, логистика и инкубиране, под формата на Бизнес център, Бизнес инкубатор , Виртуален инкубатор и др. 9. Повишава квалификацията, мотивацията и адаптивността на лицата на пазара на труда, посредством провеждането на мотивационно, професионално или друг вид обучение.

 

  Гражданско сдружение Сириус

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
ул. „Генерал Чернобузов“ № 22

Мобилен телефон
0886740904

Телефон (с код)
0361 62955

Сфера на дейност 
Образование

Цели на организацията: 
Осъществяване на програми в областта на образованието,науката,изкуството и социалната дейност,за изграждане,утвърждаване и популяризиране на съвременна култура и национална идентичност.Осъществяване на съвместни дейности с образователни органи,институции,насочени към оказване на експортна помощ на децата в риск и техните родители с цел пълноценната им социализация в обществото.

 

  Сдружение "Дъга - Кърджали"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр.Кърджали

Адрес
гр.Кърджали,ул. Г.С. Раковски

Телефон (с код)
0361 61560

Цели на организацията: 
Привличане на изявени специалисти и експерти от страната и чужбина за подпомагане на дейността си;изготвяне на съвместни проекти с други неправителствени организации в страната и чужбина ;организиране на срещи , семинари ,конференции, конкурси и други мероприятия свързани с дейността на сдруженията и фондациите с които работи;осъществяване на съвместна дейност с регионални , държавни, обществени , културни , стопански , образователни , финансови и други институции и организации за подпомагане на своите членове и съмишленици при осъществяване на целите на сдружението.

 

  Сдружение "Заедно за надежда"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
кв. "Студен кладенец", ул. "Детелина" №8

Мобилен телефон
089 5796683

Телефон (с код)
(0361) 61564

Ел. поща
dc_nadejda@abv.bg

Сфера на дейност 
Защита на човешки права
Деца
Социални услуги

Мисия на организацията 
Да осигурим достъп на деца с увреждания до качествени социални услуги

Цели на организацията:
Развитие и утвърждаване на гражданското общество,младежки дейности,защита на човешките права,подпомагане на социално слабите, на децата и възрастните инвалиди или лицата нуждаещи се от грижи; Подпомагане на социалната интеграция, съдействие на обществото и неговите структури за възприемането на хората с интелектуални и двигателни затруднения като негови равноправни и равностойни членове; организиране на благотворителни мероприятия с цел набиране на средства за материално подпомагане на хората с интелектуални и двигателни затруднения; разработка на съвместни проекти с правителствени и неправителствени организации за набиране на финансови средства за постигане целите на сдружението.

 

  Сдружение "Младежка инициатива, диалог, развитие"

Абревиатура
МИДР

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

Област
Кърджали

Град/Село

Кърджали
Пощенски код
6600

Адрес
ул. „Възрожденци“, бл. 26, ап. 31

Мобилен телефон
0898596837

Ел. поща
a_kostadinova@gbg.bg

Цели на организацията: 
Цел на сдружението е да подпомага изграждането и развитието на гражданското общество и в частност младежта в областта, като популяризира и осъществява идеи и проекти в различни области на обществения живот, които го стимулират.

ПОСЛЕДЕН ПРОЕКТ/ИНИЦИАТИВА

Година на приключване: 
2009

Описание: 
Изработване на ноу-хау за обучение в съответствие с нуждите на целевата група – програми за обучение и наръчник; Проведеждане на обучение на работещите в сферата на туризма на тема "Управление на човешките ресурси", чрез което да се подобри информираността и способностите сред представителите на малки и средни предприятия; Проведеждане на транс-граничен обучителен семинар, чрез който участниците да обменят опит и добри практики; Организиране на Дни на кариерата, чрез които да се насърчи заетостта в сферата на туризма сред безработните от целевия регион; Създадаване на мрежа за транс-гранични сътрудничество; Създадаване на Интернет портал.

 

  Сдружение "Младежки център - Кръг"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Адрес
6600, гр. Кърджали, бул. “Тракия 3 - Младежки клуб галерия "Артгалерията"
6747 с. Дъждовница - Европейска културна младежка къща

Телефон (с код)
0888 222 540

Факс
036128392

Ел. поща
krug@abv.bg

Уебсайт:
http://www.krug-bg.org

Сфера на дейност: 
- култура и изкуство;
- регенерация чрез култура;
- публични събития - дебати, кръгли маси, семинари, ПР кампании в сферата на културните и младежките политики;
- подкрепа за млади таланти и дебютанти;
- доброволчески акции;
- сътрудничество с местни власти в сферата на младежките и културните политики.

Цели на организацията:
Да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието и културата, да подпомага защитата и развитието на околната среда, да развива партньорството между българските творци на изкуството с творци от целия свят; да осъществява партньорство между държавните, стопанските, образователните, екологическите и гражданските структури в област Кърджали, като съдейства за осъществяване на съвместни проекти между тях и институциите в сферата на изкуството; да подпомага защитата на човешките права и да развива междуетническия диалог и културното разбирателство между етносите в Кърджали и Кърджалийски регион, на територията на България и Балканите; с дейността си да подпомага диалога между нациите и етносите през XXI век.

Сдружение “Младежки център - Кръг” е най-дейната младежка организация.
За повече информация кликнете тук »

 

  Настоятелство при целодневна детска градина Чайка

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Адрес
гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, ул. “Металург”,№ 8

Телефон (с код)
0361/6-15-47

Сфера на дейност 
Образование

Цели на организацията: 
Да подпомага учебно-възпитателния процес и материалното осигуряване на Целодневна детска градина "Чайка" гр. Кърджали, ул." Металург" № 8; Да разглежда, обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитие на градината, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на Целодневна детска градина "Чайка" гр. Кърджали, ул."Металург"№8; Да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за Целодневна детска градина "Чайка"гр. Кърджали, ул."Металург"№8 и контролира целесъобразното им изразходване; Да подпомага ЦДГ"Чайка" гр. Кърджали при възстановяването, изграждането, поддържането, ремонтирането на предоставената на детската градина материално-техническа база и придобиването на допълнително такава, както също да контролира нейното ефетивно стопанисване и целесъобразно ползване; Да съдейства при организиране на здравословното хранене на децата в детската градина, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови условия в градината; Да подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми и други проекти за разрешаване на проблеми на децата в детската градина; Да участва при определянето на свободно избираемата подготовка на децата в градината, на възпитателните форми на работа, организирания отдих, туризъм и спорт, и съдействат за тяхното реализиране; Да подпомага и съдейства за включване на родители при организиране на свободното време на децата; Подготвя становища и предложения за актуализиране и допълване на съществуващи учебни, възпитателни, образователни и други планове на ЦДГ "Чайка" гр. Кърджали; Предлага мерки за подобряване на дейността на детската градина и сигнализира надлежно компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета; Участва при избора на учебни помагала, по които ще се обучават децата в детската градина и при възможност осигурява закупуването им; Проучва и прилага последните достижения в областта на образованието и възпитанието на подрастващите; Подпомага социално слаби деца в детската градина; Организира обществеността за подпомагане на детската градина, както и осъществява организирането и на други дейности, които ще спомогнат за постигането на поставените цели.

 

  Обществен фонд за подпомагане

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр.Кърджали

Адрес
гр.Кърджали, бул."Беломорски"46, ап.24

Телефон (с код)
0361/61345

Ел. поща
caf_org@abv.bg

Сфера на дейност 
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Цели на организацията: 
Да подпомага развитието на общността на Община Кърджали чрез посрещане на нуждите и разрешаване на проблемите на местно ниво; Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми; Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие; Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността; Да инициира, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитие на общността; Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове по света.

 

  Сдружение "Партньори - Кърджали"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Адрес
гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, ул. "Ген. Делов" № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 12

Телефон (с код)
0361/65916; 0361/65916

Ел. поща
kardjali@partnersbg.org

Цели на организацията: 
1. да помага развитието и утвръждаване на духовни ценности, гражданско общество и съдейства за развитието на културата за решаване на спорове и конфликти по мирен начин; 2. да популяризира идеята за толерантност в обществото, идеята за медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове в сътрудничество с държавните, общинските институции; 3. да подпомага и работи за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; 4. да предоставя медиация, помирение, посредничество и други способи за артернативно решаване на спорове; 
5. да сдейства за предотвратяване на назряващи конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми; 
6. да помага социалната интеграция на представители на различни обществени групи; 
7. да създава оптимални условия за устойчиво и равнопоставено развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, представители на маргинализирани групи от региона, в сферата на икономиката, инфраструктура, образование, култура, спорта с цел ефективно интегриране в обществото.

 

  Сдружение "Партньори за достоен живот"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Адрес
гр. Кърджали, бул. “България”, № 47, бл.В, ет.2, офис 4

Мобилен телефон
0896/965960

Ел. поща
contakt@dostoenjivor.org

Цели на организацията: 
Самостоятелно или в партньорство с държавни, общински, обществени, стопански и неправителствени организации на хора и за хора с увреждания, осъществява подкрепа в областта на интегрирането на хора и деца с увреждания, хора в неравностойно положение и социално слаби в социалната среда; поддържа връзки със средствата за масово осведомяване с цел популяризиране на средствата и методите за решаване на проблемите на хората с увреждания, такива в неравностойно положение и социално слаби.

 

  Сдружение "Перперикон"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
кв. „Веселчани“, бул. „Толстой“ № 5, вх. В, ап. 27;

Телефон (с код)
0361 86992

Цели на организацията 
Интегриране на лицата с интелектуални затруднения в обществото и тяхното социално попомагане.

 

  Сдружение "Перперикон - Мелпомена"

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
бул. „България“ № 37, ап. 18

Мобилен телефон
0889737886

Телефон (с код)
0361 65173

Ел. поща
pks@abv.bg

Интернет страница
http://www.perperikon-melpomena.com

Факс (без код)
65173

Сфера на дейност 
Култура и изкуство
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията 
Подпомаганне развитието на културата в Източните Родопи, популяризиране на културно-историческото наследство и съвременното българско ...

Цели на организацията 
Подпомагане на културния живот в страната и ЕС. Организиране на големи културни събития (фестивали, научни конференции, историческои възстановки и т.н.) Възстановяване, социализиране и реклама на археологическите паметници в Източните Родопи. Участие в транснационални мрежи за разпространение на културен продукт.

ПОСЛЕДЕН ПРОЕКТ/ИНИЦИАТИВА

Година на приключване: 
2009

Описание:
Проучване, консервация и социализация на археологически комлекс "Храм на Великата Богиня- Майка", в т. ч.: археологиччески разкопки, геодезическо и петрогафско изследване на района, изарботване на технически проект за изграждане на туристическа пътека 2,5 км с места за отдих и достъп до пещерата "Утроба" Изграждане на пътеката с три бееседки и заслон, Консервация на пещерата, организиране на международен научен симпозиум, обучениие на 12 души аниматори, изработване на анимационен модул "Поклонение пред Великата Богиня-Майка" с участието на 30 души артисти и посетителите на обекта, рекламна и информационна кампания, създаване на сайт.

Годишен оборот за последната приключила година 
200 001 - 500 000

Проекти/инициативи: 
През 2001 г. създадохме Международни фестивал на изкуствата "Перперикон", който от 2002 се провежда под постоянния патронаж на Президента Г. Първанов. Фестивалът е ежегоден. Провежда се в Кърджали, Перперикон и съседните археологически обекти - Татул и "Храма на Великата Богиня- Майка" около 24 юни (Еньовден). За времето от създаването на Сдружението до сега сме реализирали успешно повече от 30 проекта, в т.ч . 6 - по програма ФАР, 1 по програма на Световнатаа банка, 4 - по прогами на други чуждестранни донори.

 

  Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава

Абревиатура
СИР-К

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
бул.“България“ № 82, бл. 28, вх. В, ет. 2, ап. 18

Мобилен телефон
0887001950; 0878249761

Телефон (с код)
0361 65033

Ел. поща
aid_kd@abv.bg

Интернет страница
http://www.aid-kd.hit.bg

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност 
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията 
Организира образователни програми, семинари, кръжоци, симпозиуми, конференции, публични лекции, изследвания, обмен, кампании и обществени ...

Цели на организацията 
Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и демократичните принципи; да подпомага развитието на икономиката, здравеопазването, спорта, туризма, образованието, науката, културата; да подпомага лицата в неравностойно социално положение; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на гражданите без оглед на етническа принадлежност; да защитава човешките права и околната среда.

ПОСЛЕДЕН ПРОЕКТ/ИНИЦИАТИВА

Година на приключване: 
2009

Описание:
Основните цели на проект „МРЕЖА” са: 
Обща цел: 
- Създаване на предпоставки за изграждане и развитие на ефективни партньорства между СГО и държавната и местната власт в област Кърджали за реализиране на ефективни местни политики в различни сфери. 
Специфични цели: 
- Създаване на предпоставки и изграждане на механизъм за партньорство между СГО, местна и държавна власт в област Кърджали за работа в мрежа; 
- Повишаване капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали; 
- Подобряване на уменията на представители на СГО, местна и държавна власт в община Кърджали за планиране, реализиране и мониторинг на местни политики в социалната сфера. 
Целева група: 
- Пряка целева група на проекта са: 
- 40 представители на СГО от област Кърджали, работещи в социалната сфера; 
- Непряка целева група: 
- Представителите на 150 СГО, регистрирани на територията на област Кърджали и работещи в различни сфери на обществения живот; 
- Институциите на местната и държавната власт в област Кърджали. 
Очаквани резултати: 
- Създадена база данни на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали (контактна информация, сфери на дейност, капацитет, реализирани проекти); 
- Изграден уебпортал на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми; 
- Обучени 40 представители на СГО от област Кърджали за осъществяване на мониторинг на местни политики в социалната сфера; 
- Изработена и приета средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали; 
- Повишен обществен рейтинг на СГО в област Кърджали и промяна нагласата на общността чрез провеждане на информационна кампания, включваща: отпечатване и разпространение на 1000 броя брошури, 1000 броя CD, 3 радиопредавания и 5 публикации в местната преса; 
- Изграден механизъм за взаимодействие между целевите групи за работа в мрежа. 
Повече информация за нас и проекта може да получите на уебсайта на Сдружението: http://www.aid-kd.hit.bg; mreja.org

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година 
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ
Проекти/инициативи: 
Членовете на сдружението участваха в осъществяването на инициативата “Планиране на обществени дейности” 2001-2002 година, по която се разработиха и реализираха 4 конкретни проекта: 
-“Клуб – Мело Кино Мания”. ЦЕЛ: Да създаде възможност за алтернативни развлекателни занимания на младите хора в свободното им време; 
-“Компютърната грамотност – достъпна за всички”. ЦЕЛ: Да се повиши интереса на целевата група към учебния труд, което ще доведе до получаване на по-пълноценно и по-конкурентно образование чрез създаване на равностойна образователна среда в сравнение с децата, имащи възможност да работят с компютър в училище, у дома или в клуба; 
-“За един по-достоен начин на живот”. ЦЕЛ: Цялостно обгрижване за удължаване на живота в по-добро качество, чрез създаване на Медико-социален център за координиране и осигуряване на дейности за медико-социален патронаж; 
-“Здравна информация за родители на деца от 0 до 14 годишна възраст”. ЦЕЛ: Създаване на център за медико-информационни услуги за родители на деца от 0 до 14 години живеещи в община Кърджали. 

През лятото на 2005 г. и лятото на 2006 г. осъществихме проект “Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс Кърджали. ЦЕЛ: Да се организира летен семинар за младежи, които се интересуват от фотография като хоби или като бъдеща професионална кариера. 

През 2006 година Сдружението осъществи два проекта по програма “Междуетническа инициатива”: 
- “Училището е моят шанс в живота”. ЦЕЛ: Да се мотивират 50 ученика, невладеещи български език и в риск да отпаднат от училище, редовно да посещават училище. 
- “Да успеем заедно”. ЦЕЛ: Създаването на условия за ресоциализация на 22 малолетни деца с противообществени прояви. 

В края на 2006 г. Сдружението участва в благотворителна инициатива съвместно с Областния управител на област Кърджали - “Да направим чудо с коледна картичка”. Бяха събрани средства в размер на 6 000 лева за подпомагане лечението на две деца от град Кърджали. 

През 2007 година спечелихме техническа помощ по Програма за европейско териториално сътрудничество (INTRREG IV A) България – Гърция за програмен период 2007-2013 на стойност 35 000 евро за подготовка на наш идеен проект “Трансгранична икономическа информационна система – предпоставка за успешни бизнес партньорства”. 

В края на 2007 и на 2008 година отново бяхме партньори на инициативата “Да направим чудо с коледна картичка”. Бяха събрани средства в размер на 13 200 лева за подпомагане лечението на единадесет деца от шест общини от област Кърджали.

 

  Център за икономически и социални анализи и стратегии

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Адрес
гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1

Ел. поща
cesas.info@gmail.com

Цели на организацията:
(1) Да подпомага развитието на гражданското общество в Източните Родопи – община Кърджали в процеса на интеграция на България към европейските и евроатлантическите структури; 

(2) Да съдейства за разширяването на възможностите за участие на гражданите в обществения живот на национално и регионално ниво; 

(3) Да стимулира развитието на нестопанския сектор с цел реализирането на потенциала на община Кърджали за постигането на модел за устойчиво развитие на основата на мултикултурност и демократични практики; 

(4) Да подпомага създаването на работни контакти на сдружението с нестопански организации от региона и страната, от чужбина, със законодателни, държавни, общински власти, бизнес среди, медии.

 

  Сдружение "Център за развитие - Кърджали"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Адрес
гр. Кърджали, ул.”Дружба” № 10

Мобилен телефон
0885326610

Ел. поща
development_center@mail.bg

Сфера на дейност 
Култура и изкуство

Цели на организацията: 
Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности и на демократичното гражданско общество в Република България; да подпомага и съдейства за разширяването на възможностите за участие на нестопанските организация от Източните Родопи в обществения живот на национално и регионално ниво; да стимулира развитието на нестопанския сектор в Източните Родопи с цел реализирането потенциала на региона за постигането на модел за устойчиво развитие на основата на мултикултурност и демократични практики; да подпомага развитието и утвърждаването на гражданското общество в сферата на здравеопазването, образованието, науката, културата, изкуство, бизнес и икономика, техника и технологии, физическа култура на населението в Източните Родопи, да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да подпомага социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от социални грижи, както и тяхната социална интеграция в гражданското общество; да защитава човешките права, правата на детето, правата и интергацията на етнически, религиозни и други малцинства; да насърчава и подпомага научната, образователната

 

  Сдружение "Читалищна асоциация за развитие Юг"

Абревиатура
ЧАР ЮГ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Област
Кърджали

Град/Село
гр. Кърджали

Пощенски код
6600

Адрес
гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 47

Мобилен телефон
0888754409

Телефон (с код)
0361/61179

Ел. поща
kamelia_cholakova@yahoo.com

Факс (без код)
61179

Сфера на дейност 
Култура и изкуство
Развитие на местни общности, квартални сдружения

 
Цели на организацията: 
Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подпомагане на читалищните организации от Южен централен планов район в тяхната културна, просветна и социална дейност. Основни цели на сдружението са: Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата чрез читалищата в Южен централен планов район – традиционни обществени средища; да осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност, чрез разработване и осъществяване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата в Южен централен планов район; да способства за развитието на читалищното дело, чрез подпомагане на читалищни проекти и инициативи, свързани с: развитие и утвърждаване на местните културни традиции, подпомагане на социално изолирани обществени групи, образователно – просветни дейности, социално интегриране и личностно развитие; да способства за личностна реализиция чрез: продължаващо образование, повишаване на квалификацията, консултации, езиково обучение, информационни дейности, свързани с новите технологии; обучение по селско стопанство, туризъм и др.; да работи за развитието на младите хора като подкрепя техни проекти и инициативи и лобира за техните интереси.

ПОСЛЕДЕН ПРОЕКТ/ИНИЦИАТИВА

Година на приключване: 
2009

Описание: 
Проектът включва: регистрация на организацията, провеждане на проучване на нуждите на читалищата, членове на АГОРА, обучения на представители на тези читалища.

 

Mladeji-kj.com 

 

 

 

 

2014 - 2016 © Municipality of Kardzhali, All Rights Reserved.